Generalforsamling 2019

12. august 2019

Andelshavere indkaldes herved til ordinær generalforsamling
i Tranbjerg Varmeværk
Tirsdag, den 28. Maj kl. 19.00 på Tranbjerg Kro

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3.   Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4.   Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5.   Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til
      orientering
6.   Forslag fra bestyrelsen
7.   Indkomne forslag
8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
9.   Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af statsautoriseret revisor
11. Eventuelt